Agenda ALV 12 maart

 1. Opening
 2. Notulen ALV 13 maart 2014 (bijlage*)
 3. Verslag van de Voorzitter en de Secretaris
 4. Financieel verslag van de Penningmeester – financieel overzicht 2014
 5. Verslag van de Commissie van Controle (leden: Frans Bergen, Pieter Dekker), alsmede het voorstel tot wel/géén décharge van het Bestuur
 6. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 7. Begroting 2015
 8. Benoeming leden van de Commissie van Controle
 9. Instellen van het Jubileumfonds “Kunstkring De Kempen -75 jaar” (bijlage*)
 10. Korte vooruitblik
 11. Rondvraag/ WVTTK

Toelichting

ad. 6 De Bestuursleden Johan Pot (voorzitter) en Jelle Ruttenberg (alg. bestuur) treden reglementair af. Beiden zijn in functie herkiesbaar en zijn hiertoe bereid.

Voor de tussentijdse vacature heeft Clarence Ekasunarta zich gekandideerd.
Voor géén der vacatures hebben zich verdere kandidaten gemeld.
*) de ‘e-post leden’ hebben de bijlagen toegemaild gekregen.